home1092101 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2562/1
personperson_add
1092101 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2562/1

ผู้สอน
กิตติภพ มหาวัน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
1092101 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2562/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36368

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา/สาขาวิชา/รุ่น 092101. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ คอมพิวเตอร์ศึกษา 5ปี /61
หน่วยกิต 3(2-2-5)
หมู่ 1(1968)
ห้อง/วัน/เวลา 31118 พฤ.(08:30-12:30)

หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบ และการวางแผนแก้ปัญหา ขอบข่ายของการวิเคราะห์ การตรวจสอบระบบศึกษา ความเป็นไปได้ การวิเคราะห์รายละเอียด ระบบที่ใช้ใหม่กับระบบเดิมการออกแบบการนำข้อมูลเข้าและข้อมูลออก การออกแบบแฟ้มข้อมูล เอกสารระบบงาน การทดสอบระบบที่ออกแบบ และการนำไปใช้รวมถึงการแก้ไขและบำรุงรักษา การทำผังระบบการสื่อสาร การประเมินและการตัดสินใจ การควบคุม และความปลอดภัย

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

     - เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจความสำคัญของการวิเคราะห์ระบบ คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ 
     - เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบงาน และใช้เครื่องมือวิเคราะห์และออกแบบระบบไปปฏิบัติงานจริง
     - เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์การเขียนผังงาน (Flow Chart) ออกแบบระบบแฟ้มข้อมูล 
(ER-Diagram) แผนภาพข้อมูล (Data Flow Diagram) ตารางรายการ (Description Table) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionaries) รวมถึงการเขียนเอกสารประกอบระบบงานธุรกิจ
     - เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ และมีวินัยในการทำงานกลุ่ม

การประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการประเมินผล
ปลายภาค

1

1.2,1.3,1.4, 1.6,4.1,4.2, 4.4

การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ความรับผิดชอบ

1-15

10 %

2

2.1 ,2.2, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4

การทดสอบย่อย

5,11,13

10 %

3

2.1,2.2, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4

การสอบกลางภาค

9

20 %

4

3.1, 3.3, 3.4 , 4.1 ,5.1, 5.2 , 5.3

ชิ้นงานรายงาน/นำเสนองานกลุ่ม

4,7,12,15

30 %

5

2.1,2.2, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4

การสอบปลายภาค

16

30 %


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)