homeการจัดการคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา1/62 (การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย )
personperson_add
การจัดการคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา1/62 (การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย )

ผู้สอน
กนกกร ศิริสุข
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา1/62 (การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย )

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36373

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินภายนอกของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติการการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)