homeการจัดการคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา 1/62 (วิทย์ฯ B)
person
การจัดการคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา 1/62 (วิทย์ฯ B)

ผู้สอน
กนกกร ศิริสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา 1/62 (วิทย์ฯ B)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
36375

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินภายนอกของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติการการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)