home191304 การวางแผนและการประเมินโครงการ (2562/1)
person
191304 การวางแผนและการประเมินโครงการ (2562/1)

ผู้สอน
ณัฏฐิมา มากชู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
191304 การวางแผนและการประเมินโครงการ (2562/1)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
36387

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของแผน ขั้นตอนการวางแผน การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การออกแบบ การจัดทำ การควบคุม การติดตาม และการประเมินผลโครงการด้านการพัฒนาสังคม Meaning, significance, and types of plan, method of planning, implementation, design, projecting, controlling, monitoring and evaluation of social development project


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)