home การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา หมู่1-2 รหัส 59 คอมพิวเตอร์
personperson_add
การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา หมู่1-2 รหัส 59 คอมพิวเตอร์

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช ทองนาค
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา หมู่1-2 รหัส 59 คอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36389

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา หมู่1-2 รหัส 59 คอมพิวเตอร์ศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)