ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 นักเรียนชาย 13 คน นักเรียนหญิง 8 คน รวม 21 คน