home000 141 สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม section 3 ภาคต้น/2562
personperson_add
000 141 สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม section 3 ภาคต้น/2562

ผู้สอน
อัญชนา สมดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
000 141 สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม section 3 ภาคต้น/2562

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36494

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

000 141 สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม

แนวคิดและหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนและสิทธิตามธรรมชาติ เสรีภาพและความยุติธรรม ศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และความเสมอภาค สิทธิพลเมืองและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและหลักกฎหมายที่ควรรู้ พัฒนาการของกลไกทางกฎหมายสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย พัฒนาการของแนวคิดและการวิเคราะห์ประชาสังคม ความเคลื่อนไหวของประชาสังคมไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)