home425-350 Research Methodology and Historical Information (1/2562)
person
425-350 Research Methodology and Historical Information (1/2562)

ผู้สอน
ภมรี สุรเกียรติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
425-350 Research Methodology and Historical Information (1/2562)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
36552

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ การจัดการสารสนเทศและการนำข้อมูลไปใช้ในการวิจัยทางประวัติศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)