home441-402 Strategic Human Resource Development ภาคเรียน 1/2562
personperson_add
441-402 Strategic Human Resource Development ภาคเรียน 1/2562

ผู้สอน
person
ภัทรอร เวสารัตน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
441-402 Strategic Human Resource Development ภาคเรียน 1/2562

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36562

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)