home427-312 Social Sciences Research Methodology 1/62 (ก.สังคมวิทยาฯ)
personperson_add
427-312 Social Sciences Research Methodology 1/62 (ก.สังคมวิทยาฯ)

ผู้สอน
พะเยาว์ ละกะเต็บ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
427-312 Social Sciences Research Methodology 1/62 (ก.สังคมวิทยาฯ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36603

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเลือกหัวข้อการกำหนดปัญหาการวิจัย การสร้างกรอบแนวคิด การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การสร้างและทดสอบเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)