712-512 Research Development in FSN (1/2562)


Pengajar
Taewee Karrila
Waktu masuk saat ini pada lebih dari 2 tahun ago

Keterangan
712-512 Research Development in FSN (1/2562)

Nomor Identifikasi Kelas
36607

Sekolah
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Keterangan

สำหรับปริญญาโท สาขาวิทยาศาตร์การอาหารและโภชนาการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)