PUAD 201

ผู้สอน
นาย วีระพันธ์ แก้วรัตน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
PUAD 201

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36617

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความเป็นมา หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความหมายและพัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ การพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐในระบบราชการพลเรือนไทย และการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรมนุษย์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)