PUAD 201


ผู้สอน
นาย วีระพันธ์ แก้วรัตน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
PUAD 201

รหัสวิชา
36617

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

คำอธิบายวิชา

ศึกษาความเป็นมา หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความหมายและพัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ การพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐในระบบราชการพลเรือนไทย และการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรมนุษย์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books