home712-477 Food Products Development (PD-PSU-PN)
personperson_add
712-477 Food Products Development (PD-PSU-PN)

ผู้สอน
person
ใบศรี สร้อยสน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
712-477 Food Products Development (PD-PSU-PN)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36618

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

712-477 Food Products Development ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาในหลักสูตร ฉบับปรับปรุงปี 2554 ชั้นปีที่ 4 รหัส 59


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)