home441-303 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) ปี 2562
person
441-303 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) ปี 2562

ผู้สอน
ดร. วรพจน์ ปานรอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
441-303 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) ปี 2562

หมายเลขของวิชา (Class ID)
36627

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรม กระบวนการตัดสินใจในการบริโภคบนพื้นฐานของจิตวิทยาเศรษฐศาสตร์ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา รูปแบบการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)