Unit Operation I


ผู้สอน
ชาคริต ทองอุไร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Unit Operation I

Class ID
36682

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบายวิชา

การถ่ายโอนมวลและหลักการแพร่ กฎของฟิก สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวล กระบวนการดูดซับ กระบวนการทำแห้ง กระบวนการระเหย กระบวนการตกผลึกและกระบวนการแลกเปลี่ยนประจุ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)