homeUnit Operation I
person
Unit Operation I

ผู้สอน
person
ชาคริต ทองอุไร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
Unit Operation I

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
36682

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การถ่ายโอนมวลและหลักการแพร่ กฎของฟิก สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวล กระบวนการดูดซับ กระบวนการทำแห้ง กระบวนการระเหย กระบวนการตกผลึกและกระบวนการแลกเปลี่ยนประจุ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)