homeUnit Operation I
personperson_add
Unit Operation I

ผู้สอน
person
ชาคริต ทองอุไร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Unit Operation I

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36682

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การถ่ายโอนมวลและหลักการแพร่ กฎของฟิก สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวล กระบวนการดูดซับ กระบวนการทำแห้ง กระบวนการระเหย กระบวนการตกผลึกและกระบวนการแลกเปลี่ยนประจุ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)