homeห้อง A 1095309 การประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance)
personperson_add
ห้อง A 1095309 การประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance)

ผู้สอน
กรุณา แดงสุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้อง A 1095309 การประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36685

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เจตนารมณ์ ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดทฤษฎี และหลักการของการประกันคุณภาพทางการศึกษา โดยเฉพาะการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา บทบาทครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) การฝึกปฏิบัติการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)