homeการประกันคุณภาพการศึกษา (1095309) ห้อง B
personperson_add
การประกันคุณภาพการศึกษา (1095309) ห้อง B

ผู้สอน
กนกกร ศิริสุข
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การประกันคุณภาพการศึกษา (1095309) ห้อง B

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36686

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เจตนารมณ์ ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดทฤษฎี และหลักการของการประกันคุณภาพทางการศึกษา โดยเฉพาะการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา บทบาทครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) การฝึกปฏิบัติการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)