ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ครู ทัศพล ลุสีดา

โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย

นักเรียนอยากพัฒนาโรงเรียนด้านใดบ้าง