ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนอยากพัฒนาโรงเรียนด้านใดบ้าง