ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3

ทัศพล ลุสีดา

โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนอยากพัฒนาโรงเรียนด้านใดบ้าง