homeคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู group1
personperson_add
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู group1

ผู้สอน
นางสาว สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู group1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36779

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)