homeIntroduction to Logic
personperson_add
Introduction to Logic

ผู้สอน
วรารัตน์ คำมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Introduction to Logic

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36824

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เหมาะสำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับกฏเกณฑ์การคิดและการใช้เหตุผล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)