วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์


Teacher
อาจารย์ ปถวีธร เพชรสุริยา
Current sign in at over 4 years ago

Title
วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์

Class ID
36863

School
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Description

วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์
Morphology and Syntax

This course focuses on the main characteristics of morphology and the aspect of descriptive - transformation syntax to account for various types of English sentences. It also analyzes the ways in which combinations and word order affect communication.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books