ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนมีทั้งหมด 4 ห้องเรียน

ม.1/1

ม.1/2

ม.1/3

และ ม.1/4