วิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ศึกษาหลักเกณฑ์และเทคนิคสำหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ นิยาม และ คุณสมบัติของภาษาเชิงวัตถุ ออบเจ๊ก คลาส เอนเคปซู้ลชัน อินเฮอร์ริแทนซ์ และโพลิมอฟิซึม การออกแบบวัตถุ เพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ