home950-501 หลักการสันติภาพและควมขัดแย้ง
person
950-501 หลักการสันติภาพและควมขัดแย้ง

ผู้สอน
person
ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
950-501 หลักการสันติภาพและควมขัดแย้ง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37001

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติศึกษา ความขัดแย้ง และความรุนแรง มิติต่างๆ ของความขัดแย้ง กระบวนการวิเคราะห์สาเหตุและเงื่อนไขของความขัดแย้ง ยุทธศาสตร์สันติวิธี เครื่องมือในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี แนวทาง/ วิธีการที่ได้มาซึ่งสันติภาพที่ยั่งยืน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)