home950-501 หลักการสันติภาพและควมขัดแย้ง
personperson_add
950-501 หลักการสันติภาพและควมขัดแย้ง

ผู้สอน
person
ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
950-501 หลักการสันติภาพและควมขัดแย้ง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37001

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติศึกษา ความขัดแย้ง และความรุนแรง มิติต่างๆ ของความขัดแย้ง กระบวนการวิเคราะห์สาเหตุและเงื่อนไขของความขัดแย้ง ยุทธศาสตร์สันติวิธี เครื่องมือในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี แนวทาง/ วิธีการที่ได้มาซึ่งสันติภาพที่ยั่งยืน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)