home950-502 แนวทางการจัดการความขัดแย้ง
personperson_add
950-502 แนวทางการจัดการความขัดแย้ง

ผู้สอน
person
ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
950-502 แนวทางการจัดการความขัดแย้ง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37002

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้ง ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง กรณีศึกษาของการจัดการความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและความขัดแย้งที่ตัดข้ามเส้นแบ่งวัฒนธรรม (cross culture) ตลอดจนการเรียนรู้ความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้งประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับกรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)