home950-509 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์
person
950-509 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์

ผู้สอน
person
ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
950-509 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37003

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ปรัชญาวิทยาศาสตร์ และความรู้ หลักการ วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ จริยธรรมในการวิจัย การประยุกต์การวิจัยทางสังคมศาสตร์ในการวิจัยด้านสันติศึกษาและการจัดการความขัดแย้ง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)