home950-509 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์
personperson_add
950-509 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์

ผู้สอน
person
ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
950-509 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37003

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปรัชญาวิทยาศาสตร์ และความรู้ หลักการ วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ จริยธรรมในการวิจัย การประยุกต์การวิจัยทางสังคมศาสตร์ในการวิจัยด้านสันติศึกษาและการจัดการความขัดแย้ง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)