home5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
personperson_add
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

ผู้สอน
นิภาภัทร์ กุณฑล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37005

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

กลุ่ม 01 วันจันทร์ เวลา 09.00 - 11.55 น. ชั้น 5 อาคารกิจกรรมนักศึกษา

กลุ่มย่อย 1 อ.นิภาภัทร์ กุณฑล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)