homeGAT ภาษาไทย
personperson_add
GAT ภาษาไทย

ผู้สอน
person
นาย สุชาต สะอิมิ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
GAT ภาษาไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3703

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความโดยใช้แผนภาพความคิดตามแนวทางของ สทศ.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)