homeGAT ภาษาไทย
person
GAT ภาษาไทย

ผู้สอน
นาย สุชาต สะอิมิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
GAT ภาษาไทย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3703

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ฝึกการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความโดยใช้แผนภาพความคิดตามแนวทางของ สทศ.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)