GAT ภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฝึกการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความโดยใช้แผนภาพความคิดตามแนวทางของ สทศ.