การเขียนโปรแกรมภาษาซี

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหา เขียนวิเคราะห์ปัญหา ผังงาน และเขียนโปรแกรมได้ ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมได้