home30708210 การบริหารธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Business Administrator)
person
30708210 การบริหารธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Business Administrator)

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
30708210 การบริหารธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Business Administrator)

Class ID
3706

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การวางแผนโครงการทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างทีมงาน และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ การประมาณการงบประมาณและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการโครงสร้างและการออกแบบระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการระบบข้อมูลและความปลอดภัย การจัดการระบบสินค้าและการตลาดและการจัดการระบบการเงิน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)