home30708210 การบริหารธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Business Administrator)
personperson_add
30708210 การบริหารธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Business Administrator)

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
30708210 การบริหารธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Business Administrator)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3706

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การวางแผนโครงการทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างทีมงาน และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ การประมาณการงบประมาณและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการโครงสร้างและการออกแบบระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการระบบข้อมูลและความปลอดภัย การจัดการระบบสินค้าและการตลาดและการจัดการระบบการเงิน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)