วิทย์ย่อส่วน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว สารีฮะ มาหะมะ

โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ,โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

เป็นการเรียนการสอนที่ต้องการให้นักเรียนได้ทดลอง