วิทย์ย่อส่วน

สารีฮะ มาหะมะ

โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ,โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนการสอนที่ต้องการให้นักเรียนได้ทดลอง