วิทย์ย่อส่วน

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนการสอนที่ต้องการให้นักเรียนได้ทดลอง