เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวิจัยการศึกษา Education Research

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ทฤษฎีการวิจัย และลักษณะของการวิจัย ประโยชน์ และความสำคัญของการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัยทางการศึกษา การเขียนรายงานการวิจัย การนำเสนอผลงานการวิจัย การศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน