homeการวิจัยการศึกษา Education Research
personperson_add
การวิจัยการศึกษา Education Research

ผู้สอน
person
นาง พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวิจัยการศึกษา Education Research

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3710

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ทฤษฎีการวิจัย และลักษณะของการวิจัย ประโยชน์ และความสำคัญของการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัยทางการศึกษา การเขียนรายงานการวิจัย การนำเสนอผลงานการวิจัย การศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)