home5072308 หลักการพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​
personperson_add
5072308 หลักการพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​

ผู้สอน
person
นางสาว ขนิษฐา หมวดเอียด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
5072308 หลักการพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37112

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการเบื้องต้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทดสอบผลิตภัณฑ์ การสำรวจความต้องการของผู้บริโภค การศึกษาความเป็นไปได้ทาง การตลาด กรณีศึกษา และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)