home5072308 หลักการพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​
person
5072308 หลักการพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​

ผู้สอน
นางสาว ขนิษฐา หมวดเอียด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
5072308 หลักการพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37112

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักการเบื้องต้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทดสอบผลิตภัณฑ์ การสำรวจความต้องการของผู้บริโภค การศึกษาความเป็นไปได้ทาง การตลาด กรณีศึกษา และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)