เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช 1-2 ปีการศึกษา 2555

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

รหัสวิชา 388-581 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 1 Emergency Medicine and Accidents I

จำนวนหน่วยกิจ 2 (1-2-0)

คำอธิบายรายวิชา

สหวิทยาการเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยา อาการวิทยา การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ และการดูแลรักษาเบื้องต้นแบบเร่งด่วนของโรค หรือภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่ห้องฉุกเฉิน หลักการเบื้องต้นในการบริหารจัดการอุบัติภัยหมู่การสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว

รหัสวิชา 388-582 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 2 Emergency Medicine and Accidents II

จำนวนหน่วยกิจ 2(0-2-2)

คำอธิบายรายวิชา

การสังเกตการปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยฉุกเฉินและการตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานที่จำเป็นและการแปลผล ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ขั้นตอน และภาวะแทรกซ้อนของหัตถการพื้นฐานที่จำเป็น การฝึกทักษะปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ ปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุ การแปลผลภาพรังสีและการอภิปรายปัญหาผู้ป่วย