BIS0601การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์(กศบท1/62)


ผู้สอน
นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 7 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
BIS0601การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์(กศบท1/62)

Class ID
37139

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คำอธิบายวิชา

รายวิชา MBC0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ N05 (การตลาด)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)