homeออกแบบพาณิชย์ศิลป์
person
ออกแบบพาณิชย์ศิลป์

ผู้สอน
นาย เอกชน โพธินาม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ออกแบบพาณิชย์ศิลป์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3714

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ เพื่องานออกแบบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)