homeMGM0504 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
personperson_add
MGM0504 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ผู้สอน
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
MGM0504 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37148

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความสำคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์การ โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำฮารด์แวร์ ซอฟแวร์ และเทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลสำนักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การพัฒนาองค์การ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)