homeGreeting sections
person
Greeting sections

ผู้สอน
นางสาว ศิริวรรณ​ ศรีเงิน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
Greeting sections

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37155

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา : ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การทักทายและการแนะนำตัวเอง เวลา 16 ชั่วโมง
เรื่อง บทสนทนาที่ใช้ในการทักทายและประโยคแนะนำตนเอง เวลา 2 ชั่วโมง เข้าใจความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในการทักทายและแนะนำตัวเอง พูดและสนทนาสั้นๆเกี่ยวกับการทักทายประโยคในภาษาอังกฤษ โดยใช้ความรู้เรื่อง บทสนทนาที่ใช้ในการทักทายและแนะนำตัวเอง โดยเน้นให้นักเรียนได้พูดโต้ตอบบทสนทนาระหว่างกันตามที่ครูได้สอนรูปแบบของบัตรคำศัพท์และฉายสื่อบนโปรเจคเตอร์ และเพื่อให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริง โดยการให้จับคู่กันสนทนาแล้วสวมบทบาทเป็นคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อน ให้มีทักษะความสามารถในการสื่อสาร และความสามารถในการคิด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ตัวชี้วัด ต 2.1 ป.1/1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อ 1,2,3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)