คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา นิสิตชั้นปีที่๔ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสงฆ์นครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

นิสิต ม จ ร  นครพนม