home5073703 การวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร (Chemical Analysis of Foods)
person
5073703 การวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร (Chemical Analysis of Foods)

ผู้สอน
person
นางสาว ขนิษฐา หมวดเอียด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
5073703 การวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร (Chemical Analysis of Foods)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37167

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมีทฤษฎี หลักการ และ เทคนิควิธีการวิเคราะห์ทางเคมี ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ นม เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ธัญพืช ผักและผลไม้ น้้ามันและไขมัน สารเติมแต่ง และสารตกค้างในอาหาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)