home5073703 การวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร (Chemical Analysis of Foods)
personperson_add
5073703 การวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร (Chemical Analysis of Foods)

ผู้สอน
person
นางสาว ขนิษฐา หมวดเอียด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
5073703 การวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร (Chemical Analysis of Foods)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37167

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมีทฤษฎี หลักการ และ เทคนิควิธีการวิเคราะห์ทางเคมี ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ นม เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ธัญพืช ผักและผลไม้ น้้ามันและไขมัน สารเติมแต่ง และสารตกค้างในอาหาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)