ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ศรีภา สายซอ

โรงเรียนเมืองแพร่

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนจำนวน 18 คน เป็นนักเรียนชาย 13 คน นักเรียนหญิง 5 คน