เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง ศรีภา สายซอ

โรงเรียนเมืองแพร่

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนจำนวน 18 คน เป็นนักเรียนชาย 13 คน นักเรียนหญิง 5 คน