homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ผู้สอน
นาย นรินทร์ พันธุ์ครู
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3721

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนวิชาการจัดทำเว็บเพจด้วยภาษา HTML ซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้เข้ามาศึกษาเนื้อหาวิชาล่วงหน้า ก่อนที่ครูจะสอนจริงในห้องเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)