เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนวิชาการจัดทำเว็บเพจด้วยภาษา HTML ซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้เข้ามาศึกษาเนื้อหาวิชาล่วงหน้า ก่อนที่ครูจะสอนจริงในห้องเรียน