homeง30245 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Desktop Author
person
ง30245 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Desktop Author

ผู้สอน
นาง อุตสาห์ โนราช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง30245 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Desktop Author

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37221

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชา งานกราฟิกและการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รหัส ง20245 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop หลักการสร้างงานกราฟิกเบื้องต้น          รู้จักส่วนประกอบและเครื่องมือพื้นฐานในการสร้างงานกราฟิก และศึกษาความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ความแตกต่างระหว่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับทั่วไป ความสามารถของโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 และหน้าที่ส่วนประกอบของโปรแกรม Desktop Author 5.6.1

ปฏิบัติการสร้างงานกราฟิก การปรับแต่งภาพ ข้อความ การใช้คำสั่งต่างๆ เข้ามาช่วยใน การปรับแต่งภาพ การทำงานกับเลเยอร์ การวาดภาพด้วยรูปทรงสำเร็จรูป และรูปทรงอิสระ เลือกใช้โหมดสีให้เข้ากับงาน การตกแต่งภาพด้วยการรีทัช การตกแต่งภาพด้วยฟิวเตอร์ ปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Desktop Author 5.6.1 การจัดการข้อความและมัลติมีเดีย การสร้างปุ่มควบคุมและการเชื่อมโยง การสร้างแบบทดสอบและการเผยแพร่ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างงานกราฟิก และสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากจินตนาการ ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีจิตสำนึก และรับผิดชอบ

ผลการเรียนรู้

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานกราฟิก หลักการสร้างงานกราฟิกเบื้องต้น ความสำคัญของโปรแกรม Photoshop หน้าที่ของส่วนประกอบโปรแกรม Photoshop และเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการสร้างงานกราฟิก เห็นความสำคัญและประโยชน์ของงานกราฟิก และหน้าที่ของส่วนประกอบโปรแกรม Photoshop
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการภาพและข้อความ ปฏิบัติการจัดการภาพและการสร้างข้อความ เห็นความสำคัญของการจัดการภาพ และการสร้างข้อความ
 3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำสั่งต่างๆ เข้ามาช่วยในการปรับแต่งภาพ การทำงานกับเลเยอร์ ปฏิบัติการปรับแต่งภาพและทำงานกับเลเยอร์ในรูปแบบต่างๆ ได้เห็นความสำคัญของ การปรับแต่งภาพ และการทำงานกับเลเยอร์
 4. มีความรู้ความเข้าใจการวาดภาพด้วยรูปทรงสำเร็จรูป รูปทรงอิสระ และเลือกใช้โหมดสี ปฏิบัติการวาดภาพด้วยรูปทรงสำเร็จรูป รูปทรงอิสระ และเลือกใช้โหมดสีได้ เห็นความสำคัญ และประโยชน์ ของการวาดภาพด้วยรูปทรงสำเร็จรูป รูปทรงอิสระ และการเลือกใช้โหมดสี
 5. มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการตกแต่งภาพด้วยการรีทัช การตกแต่งภาพด้วยฟิวเตอร์ ปฏิบัติการตกแต่งภาพด้วยการรีทัช การตกแต่งภาพด้วยฟิวเตอร์ได้ เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการตกแต่งภาพด้วยการรีทัช และการตกแต่งภาพด้วยฟิวเตอร์
 6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ความสำคัญของโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 หน้าที่ของส่วนประกอบโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 ปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 ได้ เห็นความสำคัญของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Desktop Author 5.6.1 และส่วนประกอบของโปรแกรม Desktop Author 5.6.1
 7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดคุณสมบัติ (Book Properties) การจัดการหน้ากระดาษ การสร้างสีสันให้กับหน้ากระดาษ และการสร้างปกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติ (Book Properties) จัดการหน้ากระดาษ สร้างสีสันให้กับหน้ากระดาษ และสร้างปกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ เห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการกำหนดคุณสมบัติ การจัดการหน้ากระดาษ การสร้างสีสันให้กับหน้ากระดาษ และการสร้างปกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 8. อธิบายและบอกหน้าที่ของเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการกับข้อความ การสร้างภาพ Popup การจัดวางวัตถุ และการแทรกมัลติมีเดีย ปฏิบัติการแทรกข้อความ จัดการกับข้อความ การสร้างภาพ Popup การจัดวางวัตถุ และการแทรกมัลติมีเดียได้ เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการจัด การข้อความ การสร้างภาพ Popup การจัดวางวัตถุ และการแทรกมัลติมีเดีย
 9. มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการแทรกปุ่มควบคุม การเชื่อมโยงภายในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก ปฏิบัติการแทรกปุ่มควบคุม สร้างการเชื่อมโยงภายในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกได้ เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการแทรกปุ่มควบคุม และการเชื่อมโยง
 10. มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ การบีบอัดไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบนามสกุลต่างๆ ปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบ การบีบอัดไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบนามสกุลต่างๆ ได้ เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการสร้างแบบทดสอบ และการบีบอัดไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวม 10 ผลการเรียนรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)