เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ENV 213 Surveying for Environmental Engineering

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นและมโนทัศน์การสำรวจทางวิศวกรรม การวัดระยะทางและทิศทาง งานระดับ เส้นชั้นความสูง ความคลาดเคลื่อน ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ และการปรับแก้ข้อมูล ฝึกทักษะการใช้กล้องวัดมุมและพัฒนาทักษะการใช้งานขั้นพื้นฐาน การวัดมุมดิ่งและมุมราบ การทำวงรอบ การวัดมุมอะซิมุท การวัดระนาบกลับในระบบพิกัด การวัดระดับ การคำนวณพื้นที่และปริมาตร การสร้างแผนที่ภูมิประเทศ ความรู้เบื้องต้นการกำหนดพิกัดด้วย Global Positioning System