homeENV 213 Surveying for Environmental Engineering
person
ENV 213 Surveying for Environmental Engineering

ผู้สอน
นาย ธีระ ลาภิศชยางกูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ENV 213 Surveying for Environmental Engineering

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3723

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความรู้เบื้องต้นและมโนทัศน์การสำรวจทางวิศวกรรม การวัดระยะทางและทิศทาง งานระดับ เส้นชั้นความสูง ความคลาดเคลื่อน ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ และการปรับแก้ข้อมูล ฝึกทักษะการใช้กล้องวัดมุมและพัฒนาทักษะการใช้งานขั้นพื้นฐาน การวัดมุมดิ่งและมุมราบ การทำวงรอบ การวัดมุมอะซิมุท การวัดระนาบกลับในระบบพิกัด การวัดระดับ การคำนวณพื้นที่และปริมาตร การสร้างแผนที่ภูมิประเทศ ความรู้เบื้องต้นการกำหนดพิกัดด้วย Global Positioning System


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)