homeENV 213 Surveying for Environmental Engineering
personperson_add
ENV 213 Surveying for Environmental Engineering

ผู้สอน
person
นาย ธีระ ลาภิศชยางกูล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ENV 213 Surveying for Environmental Engineering

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3723

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นและมโนทัศน์การสำรวจทางวิศวกรรม การวัดระยะทางและทิศทาง งานระดับ เส้นชั้นความสูง ความคลาดเคลื่อน ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ และการปรับแก้ข้อมูล ฝึกทักษะการใช้กล้องวัดมุมและพัฒนาทักษะการใช้งานขั้นพื้นฐาน การวัดมุมดิ่งและมุมราบ การทำวงรอบ การวัดมุมอะซิมุท การวัดระนาบกลับในระบบพิกัด การวัดระดับ การคำนวณพื้นที่และปริมาตร การสร้างแผนที่ภูมิประเทศ ความรู้เบื้องต้นการกำหนดพิกัดด้วย Global Positioning System


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)