homeทดลองสอนด้วย classstart [3730]
personperson_add
ทดลองสอนด้วย classstart [3730]

ผู้สอน
ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ทดลองสอนด้วย classstart [3730]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3730

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับ ทดลองสอนด้วย classstart


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)