ทดลองสอนด้วยClassstrat {3731}

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับทดลองสอนด้วยClassstrat