homeท161101ภาษาไทย
person
ท161101ภาษาไทย

ผู้สอน
นาง สวรรยา ดาแลหมัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ท161101ภาษาไทย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37352

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ฝึกทักษะการสังเกต การรับรู้ สภาพแวดล้อมและปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวง่ายๆ สิ่งแวดล้อมและบุคคลใกล้ตัวที่ กําหนดให้(Knowledge Issue) การคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นคว้าและแสวงหาความรู้ ตั้งประเด็น ความรู้/คําถาม กําหนดขอบเขต ตั้งสมมติฐาน แสวงหาข้อมูล คําตอบ ตามจินตนาการ ตามความรู้และ ประสบการณ์ของตนหรือแหล่งศึกษาค้นคว้าใกล้ตัว ออกแบบ วางแผนรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้น จัดทําข้อมูลอย่างง่ายและสรุปประเด็นความรู้จากข้อคิดสําคัญ โดยใช้กระบวนการคิด การตั้งคําถาม/ สอบถาม แสดงความคิดเห็น สืบค้นข้อมูลคําตอบ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้า แสวงหา ความรู้ มีทักษะในการคิด เขียนและสื่อสารข้อมูลด้วยคําหรือประโยคที่เรียนรู้ในรูปแบบกลุ่มหรือรายบุคคล มี มารยาทในการฟัง ดู และพูด มีลําดับขั้นตอนในการนําเสนอ เข้าใจง่าย โดยใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัย อ้างอิง ความรู้ที่ศึกษาค้นคว้าและแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้ มีความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ สามารถเชื่อมโยง ความรู้สู่การปฏิบัติในสถานการณ์ง่ายๆใกล้ตัวที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลใกล้ตัว เห็นคุณค่าและ ประโยชน์ของการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการสื่อความและการนําเสนอ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของ การเรียนรู้ด้วยตนเอง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)