homeอ13101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (1/2562)
person
อ13101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (1/2562)

ผู้สอน
นาง ดาริวัลย์ สาดีน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
อ13101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (1/2562)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
37362

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา
                                           คำอธิบายรายวิชา

อ 13101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา 120 ชั่วโมง / ปี


รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องที่ฟังหรืออ่าน อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย พูดโต้ตอบคำสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ายๆตามแบบที่ฟัง บอกความต้องการง่ายของตนเองตามแบบที่ฟัง พูดขอ และให้ข้อมูลให้ง่ายๆเกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟัง บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆตามแบบที่ฟัง พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวจัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตามแบบที่ฟังหรืออ่าน พูดและทำท่าทางประกอบตามมารยาทสังคมวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและคำศัพท์ง่ายๆเกี่ยวข้องกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย บอกความแตกต่างของเสียง อักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ายๆของภาษาต่างประเทศ บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ฟังพูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
นอกจากนี้สามารถใช้กระบวนการทักษะทางภาษาการฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างถูกต้อง และการใช้ภาษาท่าทางรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของเจ้าภาษา เห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาต่างประเทศและสนใจกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รวมทั้ง มีความสุข สนุกสนานในการเรียน และเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษระดับสูงต่อไป

รหัสตัวชี้วัด ต 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4
ต 1.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5
ต 1.3 ป.3/1, ป.3/2 ต 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3
ต 2.2 ป.3/1
ต 3.1 ป.3/1
ต 4.1 ป.3/1
ต 4.2 ป.3/1 รวมทั้งสิ้น 18 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)