ทดลองสอนด้วย classstart <3738>

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับทดลองสอน classstart