ทดลองสอนด้วย class start สำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบ